CRM Система

Със CRM система на InfoServ CRM вашият бизнес е по-конкурентен, клиентското обслужване е по-качествено, а бизнес процесите се управляват по-ефективно.

Какво е CRM система?

CRM система от InfoServ

CRM (съкратено от Customer Relationship Management), е бизнес стратегия, бизнес практики, насочени към ефективното управление на взаимоотношенията с клиенти. В практиката вече се е наложило разбирането, че под CRM, се визира CRM софтуер или CRM система – IT платформата, посредством която бизнесът управлява взаимоотношенията с клиентите си. CRM системата в своята същност е клиентска база данни, в която се съхранява богата и детайлна информация за настоящи и потенциални клиенти, партньори, доставчици. 

CRM системата се използва за организиране и синхронизиране на информацията за вашите клиенти между отделните бизнес звена, автоматизират се и се подобряват дейностите по комуникация с клиенти, клиентско обслужване, продажби, и маркетинг. CRM системите са основополагащи за анализи на клиентска информация и подобряване взаимодействието между отделните бизнес звена в една фирма.

Ползи от CRM системите

В днешното време на силна конкуренция и наситени пазари бизнесът все повече разчита на CRM системите за спечелване на нови клиенти и за насърчаване на взаимоотношенията с тях. CRM системите се превръщат в неизменен помощник в битката за изграждане на клиентска лоялност и ангажираност.
Ползи от внедряването на CRM системи за бизнеса:

360-градусов поглед върху клиента

CRM система - 360 градусов поглед върху клиента

Събирането на постъпващата по различни канали информация – от специализирани бизнес системи, от екселски таблици, резултати от проведени срещи, имейл комуникация, телефонни разговори, и web chat на едно място, в един екран, в една система, и в удобна за преглед форма е основно предимство на добрата CRM система. Освен базова контактна информация (име, телефон, email, адресни данни, лични данни), CRM системата предоставя и друга важна, специфична за бизнеса информация като тип клиент, ползвани услуги, непогасени задължения, история на комуникацията и активностите с клиента, резултати от проведени срещи, депозирани оплаквания и търговски сделки.

Леснодостъпна клиентска информация от всякъде

CRM система - леснодостъпна клиентска информация

Съвременният служител е мобилен, и за да бъде ефективен, е необходимо дори когато е извън офиса да има лесен достъп до клиентските данни, до сделките и офертите, по които работи, а защо не и възможност да осъществи контакт с клиента, който автоматично да се документира и запише в клиентското досие. CRM системата пести време на служителите като подпомага тяхната дейност. Тя е ключ към ефективност, по-добра концентрация, постигане на поставените таргети, и внедряването й неизменно води до удовлетвореност сред служителите.

Ефективна комуникация с клиенти и партньори

Call Center Dialer

Ефективна комуникация се постига тогава, когато с минимални усилия обслужвате клиентите без оглед на избрания от тях комуникационен канал – телефон, email, web chat, или попълнена контактна форма. С подходящото CRM решение това не е пречка и комуникацията от всички канали ще влезе в една система, а интеракциите с клиента през различните комуникационни канали ще се документират на едно място. Автоматичното разпознаване на клиента при телефонно обаждане или получаване на email, и отварянето на екрана на служителя на цялата нужна за бързото и ефективно обслужване информация е предпоставка за бързо, качествено и ефективно клиентско обслужване.

Ефективно управление на търговската дейност

CRM система - управление на търговската дейност

CRM системата слага ред както в информацията за клиентите, така и в организацията на търговската дейност и процесите по продажби, като позволява по лесен и интуитивен начин да управлявате фунията на продажбите и активностите на всеки търговец, да знаете на какъв етап е всяка сделка, по която се работи, какви са предстоящите стъпки по нея и каква е вероятността за нейното спечелване.

Управленски решения базирани на реални данни

CRM система - решения базирани на реални данни

Със CRM система мениджърският екип разполага с нужната му информация и репорти, за да вземе навременни и правилни решения, и да предприеме превантивни действия базирани не на усещания и предчувствия, а на реални данни и реални цифри.

Необходими CRM функционалности

За да извлечете максимална полза от внедряването на CRM система, търсете следните критични функционални възможности

Детайлни Клиентски Досиета

CRM Customer

Подробни и подредени данни за клиенти, партньори и доставчици, с информация за сделки, отворени тикети и заявки, документи и подписани договори, резултати от срещи и делегирани задачи.

Интегрирана Комуникация

Multichannel Call Center

Ключова роля в ефективния и работещ CRM играе интегрирането на фирмената комуникация (телефон, email, и web chat) и автоматичното документиране на комуникацията с клиенти.

Настройваеми Бизнес Процеси

CRM система - настройваеми бизнес процеси

Управлението на разнообразни бизнес процеси в една система и възможността за персонализиране и адаптиране към вашите конкретни нужди е безценно конкурентно предимство.

Облачно решение или Локална инсталация?

Всеки от двата начина на внедряване на CRM –облачно решение или локална инсталация, си има своите предимства и ограничения. Какво трябва да се има предвид при избора на начин на внедряване на CRM система?

CRM система, като облачно решение:

Облачното CRM решение се ползва като услуга, а данните от него се съхраняват в избран от доставчика облак. Облачната CRM система е инсталирана върху инфраструктура и сървъри осигурени и поддържани от доставчика на услугата, изисква минимална първоначална инвестиция, а стойността на услугата се третира като оперативен разход за данъчни цели. Облачните CRM решения са предпочитани от малкия и среден бизнес, и са особено подходящи за бизнеси, не разполагащи с нужните ИТ компетенции.

CRM система, като локална инсталация:

За разлика от Облачните решения, внедрените като локална инсталация CRM системи са инсталирани на инфраструктура и сървъри, които се осигуряват, конфигурират, и поддържат от клиента. Тези CRM решения се характеризират с голяма първоначална инвестиция, по-дълъг срок за внедряване, изискват компетенции и наличие на ИТ персонал. Основно тяхно предимство е контролът върху системата. Локално инсталираните CRM системи са подходящи за големи бизнеси, за които контролът върху системите е определящ (при някои индустрии това е законово обусловено), но които имат нужните ИТ познания.

Заявете презентация на InfoServ CRM

Презентация на CRM система

Заявете презентация на InfoServ CRM и научите как една CRM система може да бъде полезна конкретно на вас.